Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KLIENT.MOJPLANB.PL ORAZ MOJPLANB.PL JAK I WSZYSTKICH SUBDOMEN

 1. Właścicielem klient.mojplanb.pl oraz mojplanb.pl jest NOKIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pOd numerem 0000808988 , posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. św Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP 7831807648, REGON: , adres poczty elektronicznej: biuro@mojplanb.pl. (dalej jako: „Usługodawca” lub „Administrator”).
 2. Administrator prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu.

DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. FORMULARZ KONTAKTOWY – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w zakładce „Kontakt”, umożliwiający skontaktowanie się z Usługodawcą oraz przesłanie zapytania.
  3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie umożliwiający utworzenie Konta.
  4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia przez Usługobiorcę oraz zakupienie E-booka.
  5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  6. KONTO USŁUGOBIORCY – elektroniczne konto w Serwisie Internetowym umożliwiające dostęp Usługobiorcy do Serwisu oraz korzystanie z niego. Elektroniczne konto jest częścią Serwisu, oznaczone jest indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem Usługobiorcy oraz stanowi zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcęoraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu.
  7. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
  8. PRODUKT CYFROWY – dostępny w Sklepie Internetowym Produkt przeznaczony do sprzedaży w postaci elektronicznej, jako treść cyfrowa, do odczytania na odpowiednim urządzeniu elektronicznym w szczególności; E-booki, prasa elektroniczna (E-prasa) oraz książki audio (Audiobooki). Szczegółowe informacje o Produktach Cyfrowych oraz niezbędne instrukcje dotyczące korzystania z Produktów Cyfrowych znajdują się na stronie Serwisu.
  9. TREŚCI CYFROWE – dostępne w Serwisie webinary, materiały tekstowe oraz wszelkie materiały audio-video.
  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
  11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, MOJPLANB.PL, KLIENT.MOJPLANB.PL – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://klient.mojplanb.pl lub https://mojplanb.pl/.
  12. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu Cyfrowego, zawierana albo zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Serwisu Internetowego.
  13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  15. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA, ADMINISTRATOR – NOKIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pd numerem 0000808988 , posiadający: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. św Marcin 29/8, 61-806 Poznań, NIP 7831807648, adres poczty elektronicznej: kontakt@mojplanb.pl.
  16. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
  17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
  18. PANEL KLIENTA - strona umożliwiająca dostęp do Treści Cyfrowych, na którą Usługobiorca loguje się poprzez podanie użytego do rejestracji adres e-mail oraz wygenerowanego przez system hasła.

O SERWISIE MOJPLANB.PL ORAZ KLIENT.MOJPLANB.PL ORAZ SUBDOMENACH

 1. klient.mojplanb.pl, mojplanb.pl (w tym materiały zawarte na subdomenach) są platformą umożliwiającą uzyskiwanie informacji o charakterze edukacyjnym z dziedziny finansów oraz inwestowania.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć bez wad. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby podejmowane działania były zgodne z obowiązującymi standardami, a także z zasadami etyki i poufności.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 4. Usługodawca przestrzega art. 14 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.) zgodnie z którym: nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane dane ten, kto udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych przez usługobiorcę nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:
  1. Formularz Zamówienia
  2. Konto
  3. Udział w wydarzeniach on-line (w tym m.in. webinarach, live'ach itp.)
 3. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 4. Usługobiorca korzystając w szczególności z udziału w wydarzeniach on-line wyraża zgodę na otrzymanie wszystkich powiadomień dotyczących danego wydarzenia, w tym w szczególności: 1) przypomnień dotyczących danego wydarzenia wysyłanych w dniach poprzedzających wydarzenie oraz w dniu wydarzenia oraz 2) informacji o wydarzeniu zawierających jego podsumowanie, link do nagrania oraz możliwość skorzystania z dodatkowych ofert i/lub pobrania materiałów dodatkowych, które wysyłane są po zakończeniu wydarzenia na żywo
 5. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji treści Usługodawcy poprzez wypisanie się z listy, natomiast nie spowoduje to wstrzymania wysyłania powiadomień przed/po wydarzeniu on-line z uwagi na konieczność dostarczenia całości treści (dostarczenie usługi bez wad), w skład której wchodzą m.in. powtórki, materiały dodatkowe i oferty (w tym m.in. możliwość umówienia spersonalizowanej konsultacji)

Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

 1. Korzystanie z Konta Usługobiorcy możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza podczas składania Zamówienia, (2) kliknięciu pola akcji oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia Konta poprzez dokonanie płatności – w tym momencie jest zawierana umowa o korzystanie z Konta pomiędzy Administratorem i Usługobiorcą. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 2. Usługa Elektroniczna Konto Usługobiorcy świadczona jest przez czas nieoznaczony i nieodpłatnie. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Administratora, na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: kontakt@mojplanb.pl.

WARUNKI KORZYSTANIA Z FORMULARZA ZAMÓWIENIA

 1. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Usługobiorcę Produktu Cyfrowego do elektronicznego koszyka w Serwisie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia ; (2) kliknięciu na stronie Serwisu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Zamawiam” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Serwisu Internetowego).
 2. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych dotyczących Usługobiorcy: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej.
 3. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

SPOSOBY PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA ELEKTRONICZNA

Przedmiotem Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu mogą być Produkty Cyfrowe, w tym:

1) E-book „O Krok Przed Systemem”

2) Subskrypcja treści o charakterze informacyjno-analitycznym dotyczącym rynków finansowych, zawarta w produkcie MPB: Strategia Tytanów

3) Inne materiały w formie cyfrowej (PDF, video), uzupełniające powyższe produkty zgodnie z prezentowaną ofertą

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży: Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów Stripe.com oraz Paypal.pl – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronach internetowych http://www.stripe.com/ oraz https://www.paypal.com/pl.

W przypadku Umowy Sprzedaży Produktów Cyfrowych, koniecznie jest dokonanie zapłaty z góry, za pośrednictwem szybkich płatności elektronicznych. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisów Stripe.com oraz Paypal.pl. Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzą:

Stripe - 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA

PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.

Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy elektronicznej zakupionych Treści Cyfrowych:

Przesyłka elektroniczna.

Przesyłka elektroniczna polega na przesłaniu Klientowi Treści Cyfrowych za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnienia unikalnego linku internetowego (adresu URL) umożliwiającego pobranie lub udostępnienie Treści.

Przesyłka elektroniczna jest nieodpłatna.

Zakupione pliki lub usługi są aktywowane bądź udostępniane natychmiast po otrzymaniu płatności, a dane dostępowe wysyłane są przez Usługodawcę na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę w trakcie składania Zamówienia.

PRODUKTY CYFROWE ORAZ PRAWO DO KORZYSTANIA Z UTWORÓW SPRZEDAWCY (LICENCJA)

Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy Produktów Cyfrowych tj. Produktów stanowiących utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będących tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego oraz co do których autorskie prawa majątkowe przysługują Sprzedawcy bądź innym podmiotom.

W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym punkcie mają zastosowanie pozostałe zapisy Regulaminu.

Produkty Cyfrowe zostaną udostępnione Klientowi do pobrania poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości pocztą elektroniczną na podany podczas składania Zamówienia adres poczty elektronicznej, w której to Usługobiorca otrzymuje dane dostępowe do Panelu Klienta.

Produkty Cyfrowe dostępne są w formatach PDF lub w formie materiałów video umieszczonych na zewnęrznych platformach hostingowych oraz ePub i MOBI, przy czym każdy Produkt Cyfrowy ma format PDF lub video, a jedynie wybrane mają dodatkowo format ePub lub/i MOBI Jeśli dla danej publikacji Produkt Cyfrowy ma zarówno format PDF, jak i ePub lub/i Mobi, formaty te sprzedawane są łącznie (tzw. multiformat).

Produkty Cyfrowe zabezpieczone są w sposób trwały znakiem wodnym (Watermark). Zabezpieczenie znakiem wodnym dotyczy zarówno warstwy wizualnej (widoczna informacja o właścicielu pliku), jak i warstwy technicznej (unikalny identyfikator transakcji zaszyty w pliku w sposób niewidoczny dla Klienta)

Punkty 8, 9, 10 mają zastosowanie w sytuacji, w której poszczególne podmioty trzecie, którym przysługują Prawa Autorskie do Produktu nie regulują ich w sposób odmienny.

Korzystanie przez Klienta z Produktu stanowiącego utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego i będącego tym samym przedmiotem ochrony Prawa Autorskiego możliwe jest wyłącznie dla celów niezarobkowych, dla własnego użytku Klienta, w zakresie określonym niniejszym Regulaminem oraz przepisami Prawa Autorskiego.

W zakresie dopuszczalnym przez przepisy powszechnie obowiązujące, w tym w szczególności Prawa Autorskiego i regulację dotyczącą dozwolonego użytku, Klient nie jest uprawniony do udostępniania Produktu osobom trzecim oraz do jego wykorzystywania w celach zarobkowych.

Z chwilą dokonania płatności Klientowi zostaje udzielona niewyłączna, niezbywalna, nieprzenoszalna i bez prawa sublicencjonowania (w tym bez prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji) licencja na korzystanie z Produktu, obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych, bez ograniczeń co do terytorium i czasu, na następujących polach eksploatacji: (1) wielokrotnego pobrania Produktu i jego zapisu techniką cyfrową w pamięci komputera; (2) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia Produktu w całości lub w części, techniką cyfrową, w zakresie, w którym dla wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu niezbędne jest jego zwielokrotnienie; (3) trwałego lub czasowego wyświetlania, odtwarzania lub przechowywania Produktu techniką cyfrową. Wszelkie prawa poza powyższymi nie udzielone Klientowi w sposób wyraźny są zastrzeżone przez Sprzedawcę, w szczególności Klient nie jest uprawniony do (1) rozpowszechniania Produktu, w tym najmu Produktu lub jego kopii; (2) sublicencjonowania Produktu (w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z Produktu oraz (3) do wprowadzenia Produktu do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych przysługuje Konsumentom w terminie 14 dni, pod warunkiem nie rozpoczęcia korzystania z produktu przez wyrażenie zgody na spełnianie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poprzez zaznaczenie zgody z informacją o utracie prawa odstąpienia od umowy i aktywację produktu.

KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Państwem jest formularz kontaktowy na stronie Serwisu, poczta elektroniczna (e-mail: kontakt@mojplanb.pl), za pośrednictwem których można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kontakt@mojplanb.pl).

Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenie; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

REKLAMACJE DOT. PRODUKTU

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego). Dla Umów Sprzedaży zawartych do dnia 24 grudnia 2014 roku podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.).
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail: kontakt@mojaplnb.pl).

ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 7- oraz pkt. 12 ust. 2 oraz 4 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 4. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usługi trwającej powyżej 14 dni oraz po zgłoszeniu żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: NOKIT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. św Marcin 29/8, 61-806 Poznań lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@mojplanb.pl.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.
 7. Zgodnie z ust. 2, w przypadku zakupu produktów: e-book O KROK PRZED SYSTEMEM oraz subskrypcji MPB: Strategia Tytanów Usługobiorca nie ma prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2019.0.134 t.j.), a w przypadku Usługi świadczonej drogą elektroniczną (np. poprzez dostęp do Panelu Klienta) rezygnuje dobrowolnie z prawa do odstąpienia od Umowy na rzecz wykonania Usługi przed upływem 14 dni od dokonania zakupu. Brak skorzystania z Usługi przez Użytkownika pomimo poniesienia opłaty, gdy nie następuje to z winy Usługodawcy następuje na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika.
 8. Niezależnie od ust. 2 oraz 7 Usługobiorca w ramach oferty webinarowej subskrypcji MPB: Strategii Tytanów objęty jest 28-dniową Gwarancją Satysfakcji (liczoną od dnia umożliwienia Usługobiorcy utworzenia konta na platformie https://klient.mojplanb.pl/ po dokonaniu stosownej płatności) która polega na tym, iż jeśli w trakcie tworzenia szablonu portfolio Usługobiorcy okaże się, że dobrane wedle wytyczycznych i na podstawie konsultacji przez Usługobiorcę w trakcie tego procesu rodzaje aktywów wymienione w Modelowym Portfolio Tytanów (tj.: Dojne Krowy, Wschodzące Gwiazdy, Long-Term, Spekulacje i Kryptowaluty) musiałyby generować stopy zwrotu wyższe, niż średnia z zamkniętych/zredukowanych pozycji w Modelowym Portfolio Tytanów, Usługobiorca ma prawo otrzymać pełen zwrot środków i odstąpić od dalszej współpracy. Aby móc skorzystać z 28-dniowej Gwarancji Satysfakcji wymagane jest, aby Usługobiorca wykonał wszystkie zawarte w pierwszych 4 tygodniach ćwiczenia, pojawił się na wszystkich konsultacjach (organizowanych co tydzień, do których Usługobiorca otrzymuje stosowny link w wiadomości mailowej oraz w Panelu Klienta) lub jeśli z powodów losowych nie może uczestniczyć w danym tygodniu w konsultacjach - zawarł stosowną wiadomość w Panelu Klienta oraz przesłał poprzez Panel Klienta wykonane w danym tygodniu ćwiczenia do omówienia.
 9. Umowa na korzystanie z Konta zawarta jest na czas nieoznaczony, do czasu usunięcia Konta bądź na czas wskazany w subskrypcji (standardowo dla subskrypcji MPB: Strategia Tytanów jest to 12 pełnych miesięcy kalendarzowych). Konto (rozumiane jako dostęp do Panelu Klienta) może zostać usunięte w każdym momencie przez każdą ze Stron z zastrzeżeniem, że Usługodawca nie może usunąć dostępu do Konta (Panelu Klienta) jeżeli zagwarantował dostęp do niego przez określony czas lub dostęp do Konta (Panelu Klienta) jest niezbędny do skorzystania przez Użytkownika z płatnej Usługi, którą zakupił (w formie opłaty jednorazowej bądź subskrypcji).

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców (w tym Sprzedawców) niebędących konsumentami.

Usługodawca może wypowiedzieć Usługobiorcy niebędącemu konsumentem umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie takiemu Usługobiorcy stosownego oświadczenia. Usunięcie Konta powoduje jednocześnie usunięcie z Serwisu Internetowego ofert sprzedaży Produktów wystawionych przez Sprzedawcę (z wyłączeniem ofert już przyjętych przez Kupującego).

Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie takiego Usługobiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.

Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych Serwisu. Usługodawca ponosi wobec Usługobiorcy niebędącego konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.

Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez mojplanb.pl i/lub klient.mojplanb.pl zawierane są w języku polskim.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian u z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Kupna) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Kupna.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych podanych na wstępie.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

NOKIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000808988
ul. św Marcin 29/8, 61-806
Poznań
NIP 7831807648
REGON
38463425300000

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

FacebookGmailEmailLinkedInSMSSumoMe
TOP